Zmocněnec poškozeného

Zastupování poškozeného zmocněncem je jedním z nejvýznamnějších práv poškozeného v trestním řízení. Koordinační centrum pomoci poškozených je připraveno Vám zajistit vhodného zmocněnce k Vašemu zastupování z řad odborníků s dlouholetou praxí v trestním řízení, získanou u bezpečnostních či justičních institucí.

Zvolením zmocněnce KO centra:

 • získáte profesionála aktivně jednajícího ve Vaší trestní věci s plným uplatněním Vašich práv
 • budete mít jistotu řádného uplatnění všech zákonných nároků, zejména uplatnění nároku na náhradu škody v maximální možné výši
 • ušetříte čas nutný k řádnému uplatňování svých práv (nejste nuceni dnes a denně se případu věnovat na úkor jiných věcí)
 • zmírníte stres a vypětí vyvolané trestným činem a jeho vyšetřováním (neoživujete si negativní vzpomínky)
 • zabráníte druhotné psychické újmě způsobené nuceným opakovaným kontaktem s orgány policie či pachatelem

     Jsme si vědomi odpovědnosti, kterou na sebe převzetím Vašeho zastupování bereme a důvěry, kterou nám tímto projevujete. Proto Vám garantujeme seriózní jednání, iniciativu a plné využití všech znalostí a zkušeností při uplatňování Vašich práv.

Řádně zvolený zmocněnec Vám poskytne zejména následující služby:

 • odborné rady, konzultace, řádné vysvětlení práv a průběhu trestního řízení
  • v rámci filozofie KO centra jsou dané služby poskytovány bezplatně po celou dobu zastupování
 • sepsání trestního oznámení či jiného podání příslušnému orgánu
 • osobní účast při Vašem výslechu na Policii ČR a při jednání soudu
 • aktivní účast při vedeném trestním řízení
  • účast u všech úkonů, u kterých to zákon umožňuje (výslech obviněného, svědků, účast při ohledání místa činu, při domovní prohlídce, při rekognici, prostudování trestního spisu, hlavním líčení ad.)
  • podávání návrhů, podnětů, žádostí a námitek (doplnění dokazování, zajištění nároku poškozeného na majetku pachatele, nahlédnutí do trestního spisu s pořízením kopií písemností, námitka podjatosti ad.)
 • sepsání a řádné uplatnění nároku na náhradu škody a nemajetkové újmy či vydání bezdůvodného obohacení, včetně vyžádání potřebných podkladů (znalecké posudky, odborná vyjádření, lékařské zprávy, sdělení úřadů ad.); u případů ublížení na zdraví vyčíslení výše újmy v penězích dle příslušných právních norem
 • v případě nároku na poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti Ministerstvem spravedlnosti ČR sepsání žádosti a zajištění potřebné dokumentace nutné k rozhodnutí
 • sepsání a podání opravných prostředků proti rozhodnutím orgánů činných v trestním řízení (stížnost, odvolání, odpor)
 • uplatnění práv na ochranu oběti před pachatelem a druhotnou újmou (informování o propuštění nebo útěku pachatele z vazby či výkonu trestu, zákaz styku pachatele s poškozeným, zákaz vstupu pachatele do spol. obydlí, vyžádání krátkodobé ochrany poškozeného, utajení osobních údajů poškozeného, provedení výslechu osobou stejného či opačného pohlaví ad.)
 • přebírání korespondence a vedení písemného styku s orgány činnými v trestním řízení
 • písemný či osobní kontakt s dalšími subjekty za poškozeného (pachatel, škola, zaměstnavatel, zdravotnická zařízení, pojišťovny, úřady ad.)

     Některé z úkonů lze poškozeným poskytnout i samostatně mimo rámec zastupování – např. sepsání trestního oznámení, stížnosti či odvolání, sepsání návrhu na náhradu škody a nemajetkové újmy včetně opatření podkladů, sepsání žádosti o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti dle příslušného zákona, vyjádření pro pojišťovnu, návrh na sjednání dohody o náhradě škody s pachatelem, příp. další dle potřeb poškozeného/klienta. Kontaktujte nás s Vaším požadavkem, rádi Vám vyhovíme.

     Nezůstaňte pozadu oproti pachateli, který Vám způsobil újmu. Využijte naplno práv, která Vám zákon dává. Je však důležité vědět, že výkon většiny takových práv je podmiňován podáním předchozí žádosti příslušnému orgánu. Pokud taková žádost podána není, nelze právo uplatnit a využít.

     Pokud jako poškozený chcete mít jistotu, že nic ve Vaší trestní věci nebude opomenuto, nebude promeškána žádná lhůta a budou řádně uplatněny Vaše nároky, kontaktujte Koordinační centrum pomoci poškozeným.

Napsat komentář