Bezplatná poradna pro poškozené a oběti trestné činnosti

Zaplo_nove_14_738x90

 

 

     Osobám poškozeným trestnou činností se v posledních letech dostalo ze strany zákonodárců náležité pozornosti. Díky novým či aktualizovaných trestněprávním předpisům výrazně posílila práva poškozených a obětí. I přes tento významný posun, však přetrvává stav, kdy poškození svých práv plně nevyužívají, případně je neumí řádně uplatnit a zejména při nárokování náhrady škody či odškodnění zůstávají nevyslyšeni. Využijte proto zdarma zkušeností odborníků Koordinačního centra pomoci poškozeným, kteří jsou připraveni Vám pomoci s Vaším případem a podpořit Vás na neznámé cestě trestního řízení.

Koordinační centrum pomoci poškozeným (KO centrum) bezplatně

 • poskytuje odborné rady, informace a konzultace všem osobám, kterým bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda či újma nemajetková, a to bez ohledu na druh trestného činu a způsobenou újmu
 • poskytuje uvedené služby i všem dalším, kteří si dosud nejsou jisti, zda se stali poškozeným či obětí trestné činnosti, či nikoli a potřebují se zorientovat v dané problematice. Jedná se zejména o případy podvodů, pomluv, lichvy, ublížení na zdraví při lékařských výkonech, domácího násilí, stalkingu, vyhrožování ad.

 V rámci schůzky provedeme

 • Právní rozbor věci
  • Provedeme právní rozbor Vašeho případu, určíme, zda se jedná o podezření ze spáchání trestného činu či věc spadající do jiné oblasti práva
 • Navrhneme další postup
  • Nasměrujeme Vás správným směrem – sdělíme, zda je namístě podání trestního oznámení, oznámení přestupku, jiného správního deliktu či podání žaloby atd., a sdělíme o jaké skutečnosti uvedené podání opřít
 • Zhodnocení postupu policie
  • V případě již probíhajícího trestního řízení zhodnotíme dosavadní postup policie či soudu, upozorníme Vás na případná pochybení, na nedostatečné dokazování či neodůvodněné průtahy a sdělíme možnosti sjednání nápravy
 • Vysvětlení práv poškozeného
  • V případě podezření na spáchání trestného činu Vám vysvětlíme práva, která poškozený v trestním řízení má a blíže sdělíme možnosti jejich uplatnění
  • Drtivá většina osob poškozených trestnou činností si není plně vědoma svých práv, a tak je ani nemohou plně uplatnit – proto jejich vysvětlení věnujeme náležitou pozornost
 • Náhrada škody, odškodnění
  • Blíže se věnujeme informování o možnostech získání náhrady škody od pachatele, příp. odškodnění poskytovaného Ministerstvem spravedlnosti a sdělení podmínek, za kterých má na uvedené poškozený nárok

     Bezplatné poradenství je poskytováno v rámci jedné schůzky s časovou dotací max. 60 minut. Služby poskytované nad rámec tohoto limitu jsou hrazeny dle platného ceníku, který je dostupný na poradně KO centra. Před poskytnutím hrazené služby bude klient pracovníkem KO centra upozorněn a bude mu sdělena cena služby.

418x120-epojisteni-branding


Napsat komentář