Bezplatná poradna pro poškozené a oběti trestné činnosti

Zaplo_nove_14_738x90

 

 

     Osobám poškozeným trestnou činností se v posledních letech dostalo ze strany zákonodárců náležité pozornosti. Díky novým či aktualizovaných trestněprávním předpisům výrazně posílila práva poškozených a obětí. I přes tento významný posun, však přetrvává stav, kdy poškození svých práv plně nevyužívají, případně je neumí řádně uplatnit a zejména při nárokování náhrady škody či odškodnění zůstávají nevyslyšeni. Využijte proto zdarma zkušeností odborníků Koordinačního centra pomoci poškozeným, kteří jsou připraveni Vám pomoci s Vaším případem a podpořit Vás na neznámé cestě trestního řízení.

Koordinační centrum pomoci poškozeným (KO centrum) bezplatně

 • poskytuje odborné rady, informace a konzultace všem osobám, kterým bylo trestným činem ublíženo na zdraví, způsobena majetková škoda či újma nemajetková, a to bez ohledu na druh trestného činu a způsobenou újmu
 • poskytuje uvedené služby i všem dalším, kteří si dosud nejsou jisti, zda se stali poškozeným či obětí trestné činnosti, či nikoli a potřebují se zorientovat v dané problematice. Jedná se zejména o případy podvodů, pomluv, lichvy, ublížení na zdraví při lékařských výkonech, domácího násilí, stalkingu, vyhrožování ad.

 V rámci schůzky provedeme

 • Právní rozbor věci
  • Provedeme právní rozbor Vašeho případu, určíme, zda se jedná o podezření ze spáchání trestného činu či věc spadající do jiné oblasti práva
 • Navrhneme další postup
  • Nasměrujeme Vás správným směrem – sdělíme, zda je namístě podání trestního oznámení, oznámení přestupku, jiného správního deliktu či podání žaloby atd., a sdělíme o jaké skutečnosti uvedené podání opřít
 • Zhodnocení postupu policie
  • V případě již probíhajícího trestního řízení zhodnotíme dosavadní postup policie či soudu, upozorníme Vás na případná pochybení, na nedostatečné dokazování či neodůvodněné průtahy a sdělíme možnosti sjednání nápravy
 • Vysvětlení práv poškozeného
  • V případě podezření na spáchání trestného činu Vám vysvětlíme práva, která poškozený v trestním řízení má a blíže sdělíme možnosti jejich uplatnění
  • Drtivá většina osob poškozených trestnou činností si není plně vědoma svých práv, a tak je ani nemohou plně uplatnit – proto jejich vysvětlení věnujeme náležitou pozornost
 • Náhrada škody, odškodnění
  • Blíže se věnujeme informování o možnostech získání náhrady škody od pachatele, příp. odškodnění poskytovaného Ministerstvem spravedlnosti a sdělení podmínek, za kterých má na uvedené poškozený nárok

     Bezplatné poradenství je poskytováno v rámci jedné schůzky s časovou dotací max. 60 minut.

418x120-epojisteni-branding


Napsat komentář